დაზღვევა

დაზღვევა

ქონების დაზღვევა

ალფა, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს სთავაზობს ქონების დაზღვევას.


ქონების დაზღვევის პირობები ითვალისწინებს შემდეგი ტიპის ქონების დაზღვევას:


შენობა-ნაგებობები, რემონტი, ავეჯი, საყოფაცხოვრებო და საოფისე ტექნიკა, საწარმო დანადგარები და სხვ.